Služby

Projekt stavby

Projekt stavby se řídí ustanovením vyhlášky 499/2006 Sb. Pro stavební řízení a stavbu se provádí dokumentace ve třech stupních. Projekt pro územní řízení (DUR), projekt pro ohlášení stavy nebo stavební povolení (PSP), projekt prováděcí (RP). Naše společnost vám též zpracuje projekt stavby před dokončením, projekt skutečného provedení stavby a projekt k odstranění stavby. Kdy je který projekt potřeba určuje stavební zákon 183/2006 Sb. (SZ) Pro většinu staveb se spojuje územní řízení a stavební povolení (ohlášení stavby) a postačuje zpracovat jednu projektovou dokumentaci.

Počet paré

Projekt se zpracuje vždy v minimálně pěti paré. 
Na požádání lze dodat vícetisky. 
Paré 1 až 3, podle potřeby jsou určeny pro podání žádosti o povolení stavby, Paré 4 až 5 jsou určeny pro vlastní stavbu.

Projektová dokumentace

Každý projekt musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou zprávu, zákres stavby do katastrální mapy, koordinační situaci, zásady organizace výstavby, objekty, plán kontrol stavby, požárně bezpečnostní řešení.

Termíny

Termíny zpracování projektové dokumentace jsou individuální podle rozsahu stavby a stupňů dokumentace. 

Objekty

Projekt architektury a statiky 
Projekt zdravotechnických instalací 
Projekt vytápění 
Projekt elektroinstalace 
Projekt plynových rozvodů 
(V paré určených pro stavební řízení je možno spojit projektové části zdravotechnických instalací, vytápění, elektroinstalace a plynových rozvodů do koordinačního výkresu technického zařízení budovy- TZB) 
Po ukončení projektových prací vždy předáváme objednateli projekt v elektronické podobě pro další případné využití a v grafických formátech (PDF).

Cena projektových prací

Pro jednoduché stavby se snažíme udržet cenu na minimálních hodinových sazbách při započtení nákladů (poplatků, úhrady úřadům, cestovné, atp.). U rozsáhlých stavebních celků je cena předmětem kalkulace.

K projektovým pracím lze přiobjednat:

Výkaz výměr 
Pomůže vám při výběru dodavatele stavby. Obsahuje plochy, objemy a kusovník. Při stavbě svépomocí vám pomůže při nákupu materiálu. 

Rozpočet stavby 
Rozpočet stavby se může stát kontrolou u výběrového řízení. 

Realizace stavby

Realizace staveb je naší prioritní činností. Za dobu své působnosti jsme zrealizovali celou řadu staveb od stavebních úprav, přes kompletní dodávky rodinných domů, komerčních a průmyslových staveb. Dodávky realizujeme na klíč formou generálního dodavatele.

Naše práce začíná

Prohlídkou stavby nebo projektové dokumentace
Zpracováním základní nabídky
Přípravou smlouvy o dílo
Kompletací stavby

Naše ceny

Naše ceny jsou především odrazem kvality, která je pro náš nejdůležitější. Vždy dodržujeme nabídkový rozpočet bez navyšování ceny v průběhu výstavby. 

Naše přednosti

Kvalita stavby
Dodržení termínů výstavby
Zajištění veškerých potřebných povolení a dokladů k bezproblémové kolaudaci stavby

Stavební dozor

Pro stavbu svépomocí je potřeba stavební dozor nebo odborné vedení stavby. Stavební zákon definuje, kdy je který výkon dozoru potřeba. Pro stavby podléhající ohlášení stavby, vyjma staveb pro bydlení postačuje stavební dozor. Pro stavby pro bydlení a stavby podléhající stavebnímu povolení je potřeba odborného vedení stavby. Naše kancelář nabízí výkon obou funkcí: Stavebního dozoru a Odborného vedení stavby.

Součást dozoru

Součástí výkonu funkce je vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a zajištění potřebných dokladů, pro oznámení o užívání stavby nebo kolaudaci stavby.

Termíny

Výkon obou funkcí zajišťujeme přítomností na stavbě.
Termíny jsou dány postupem stavby. 

Cena stavebního dozoru

Projednání příslušného povolení je ovlivněno zákonnými termíny a může někdy trvat i více než 6 měsíců. Při své práci se snažíme tyto termíny zkrátit aktivním přístupem.

Cena odborného vedení stavby

Pro jednoduché stavby se snažíme udržet cenu na minimálních hodinových sazbách při započtení nákladů (poplatků, úhrady úřadům, cestovné, atp.). U rozsáhlých stavebních celků je cena předmětem kalkulace.

Technický dozor

Technický dozor investora je osoba kontrolující dodavatele stavby v zastoupení investora. Dodržování kvality práce, rozpočtu, termínů. U staveb hrazených z veřejného rozpočtu je, kdy stavbu provádí stavební podnikatel je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka (§152, stavební zákon 183/2006 Sb.)

Vybrané úkony

Spolupráce při vyhodnocení nabídek
Spolupráce při uzavření smlouvy o dílo
Koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
Řízení kontrolních dnů
Provádění zápisů do stavebního deníku
Dodržení podmínek stavebního povolení
Kontrola kvality dodávek a jejich koordinace
Kontrola předepsaných zkoušet a atestů
Atd.

Termíny

Výkon obou funkcí zajišťujeme přítomností na stavbě. Termíny jsou dány postupem stavby.

Cena technického dozoru

Ceny jsou účtovány v hodinové sazbě a započtení nákladů (atesty, revize, atp.).

Zajištění stavebního povolení

Projednání stavebního povolení je dáno znalostí stavebního zákona 183/2006 Sb. Jednání se stavebním úřadem a dalšími potřebnými institucemi je někdy nesnadné, vyžaduje technické znalosti a je časově náročné. Kroky k zajištění povolení stavby jsou zdlouhavé. Naším přínosem je především ochrana klienta před stresujícími okamžiky v úředním jednání. Klientům nabízíme projednání všech potřebných povolení v každém stupni projektové dokumentace.

Možná stavební povolení

Změna územního plánu
Územní rozhodnutí
Ohlášení stavby
Stavební povolení
Kolaudace stavby
atd.

Postup projednání

Projednání předchází kontrola dokladů investora. Zajištění potřebných dokladů. Kompletace dokladové části projektové dokumentace. Vyplnění potřebných žádostí a jejich předložení stavebnímu úřadu. Zastoupení při projednání je samozřejmostí.

Termíny

Projednání příslušného povolení je ovlivněno zákonnými termíny a může někdy trvat i více než 6 měsíců. Při své práci se snažíme tyto termíny zkrátit aktivním přístupem.

Cena inženýrské činnosti

Pro jednoduché stavby se snažíme udržet cenu na minimálních hodinových sazbách při započtení nákladů (poplatků, úhrady úřadům, cestovné, atp.). U rozsáhlých stavebních celků je cena předmětem kalkulace.
bottom-logo.png